• Contributie Betaling

  Samenwerking NIKKI

  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de vereniging.

  Het bestuur heeft daarom besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij jouw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

  Betalen

  Je ontvangt aan het begin van het seizoen de eerste e-mail met daarin de factuur en het betaalverzoek. In deze e-mail zitten 2 iDEAL-betaallinks om je contributie te voldoen.

  Optie 1: Je kunt kiezen voor de betaling van de contributie in termijnen. In dat geval betaal je via de iDEAL-betaallink de eerste maandelijkse termijn van de totaal te betalen contributie van het seizoen. De betalingstermijnen staan vermeld in deze e-mail. Vervolgens ontvang je iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om je betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

  Let op: Bij de betaling van de contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen 10% van je contributie, met een maximum van € 19,00 per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie.

  Optie 2: Je kunt er ook voor kiezen om de volledige contributie in één keer te voldoen. In dat geval maak je gebruik van de iDEAL-betaallink om het volledige bedrag te voldoen. Wanneer u de contributie in één keer betaald, vervallen automatisch de administratiekosten van NIKKI.

  Geen gebruik maken van iDEAL-betaallink

  Als je geen iDEAL-betaallink wilt gebruiken, kun je op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI. Eventueel is het ook mogelijk om een automatische incasso af te geven bij NIKKI, indien wenselijk. Neem hiervoor contact op met NIKKI.

  Contant betalen

  Je kunt je contributie niet contant op de vereniging betalen.

  Incassobureau

  Nikki heeft toestemming van de club om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Laat het niet zover komen, dit brengt namelijk extra kosten voor je met zich mee.

  Natuurlijk gaan zowel de vereniging als NIKKI ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  Vergoedingen

  Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding of pas om de contributie te voldoen, willen we je vragen contact op te nemen met NIKKI. Zij kunnen je precies vertellen welke acties ondernomen dienen te worden om deze te kunnen gebruiken.

  Factuur

  Via NIKKI ontvang je de factuur en bijbehorend betaalverzoek per e-mail. Wanneer je geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, neem dan contact met hen op. Controleer ook de spam-box van je e-mail een keer extra, mocht dit bericht daarin zijn terecht gekomen.

  Nikki.mx.yazoom.nl e-mailadres

  Het lijkt een beetje vreemd, maar NIKKI verstuurd de facturen met een e-mailadres vanaf het nikki.mx.yazoom.nl domein. Iedere factuur wordt met een uniek e-mailadres verstuurd wat gekoppeld is aan uw betalingen. Bijvoorbeeld: N123456789@nikki.mx.yazoom.nl

  Vragen over je contributie?

  Als je vragen hebt over de contributie of de betalingen, neem dan contact op met NIKKI, het bedrijf dat de contributies int.

  E-mail:          nieuw-woensel@nikki.nl

  Telefoon:     0345-745980

  Website:      www.nikki.nl

  Zorg dat je altijd duidelijk je persoonsgegevens vermeldt en dat je lid bent van onze vereniging, omdat NIKKI van meerdere verenigingen en sportclubs de inning van de contributiegelden verzorgt.

 • Contributie

  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  Voor het seizoen 2022-2023 gelden de volgende bedragen:

 • Categorie Geboortejaar Bedrag
  Mini's 2016 .... 40 euro
  Pupillen 2011 t/m 2015 150 euro
  Junioren 2004 t/m 2010 150 euro
  Senioren 190 euro
  Niet spelend lid 40 euro
 • 2. Verenigingsjaar.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

  3. Aanmelden en  Inschrijfgeld nieuwe leden. 

  De aanmelding geschiedt door het invullen van een aanmeldformulier met gegevens die nodig zijn voor de registratie bij de KNVB. Alle nieuwe leden zijn inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, het aanvragen van een KNVB bondsnummer en inschrijving bij vv Nieuw Woensel. De aanmelding bij vv Nieuw Woensel wordt pas definitief als het inschrijfgeld is betaald. Pas als het inschrijfgeld is betaald is de aanmelding van kracht. 

  4. Tussentijdse aanmelding 

  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 juli is de volledige jaar-contributie verschuldigd.

  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 januari is de contributie voor de helft verschuldigd.

  Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van Nikki. Deze stuurt een email met een iDEAL link hierin.  

  5. Stichting Leergeld 

  Indien u voor de regeling van Stichting Leergeld in aanmerking komt, dient u het ingevulde inschrijfformulier bij deze Stichting te laten ondertekenen voor akkoord van betaling door Stichting leergeld.  Heeft u al een sport die door deze Stichting wordt betaald, proberen wij een regeling te treffen en maken dan graag een afspraak met U. Hoe meer een kind sport, hoe beter dit is voor de gezondheid.

   6. Ereleden en leden van verdienste 

  Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd. 

  7. Wanbetaling

  Als de betaling van contributie achter blijft, wordt door Nikki namens de penningmeester/ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en begeleidende kaderleden om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn.

  8. Beëindiging lidmaatschap
  Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van enig seizoen. Wordt gedurende het verenigingsjaar opgezegd – dus ook aan het begin van het nieuwe seizoen –, dan is men over het gehele jaar contributie verschuldigd. Het bestuur kan hier eventueel van afwijken, als daartoe gegronde redenen zijn. Tot bijzondere omstandigheden kunnen behoren verhuizing en langdurige ziekte of blessure(s). De zogenaamde bondskosten (o.a. bondscontributie) zullen echter altijd en minimaal worden doorberekend. De hoogte hiervan wordt per geval bekeken. Het bestuur kan ingeval van bijzondere omstandigheden op schriftelijk en beargumenteerd verzoek ook in andere gevallen tot vermindering of ontheffing van contributie overgaan. Ook hier geldt dat altijd de bondskosten zullen worden doorberekend.

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van het bestuur door een e-mail te sturen.