• Contributie

 • Contributiereglement vv Nieuw Woensel

  1. Hoogte contributie:

  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende bedragen:

 • Categorie Geboortejaar Bedrag
  Mini's 2014 .... 30 euro
  Pupillen 2009 t/m 2013 135 euro
  Junioren 2002 t/m 2008 135 euro
  Senioren 175 euro
  Niet spelend lid 30 euro
 • 2. Verenigingsjaar.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  3. Aanmelden en  Inschrijfgeld nieuwe leden.

  De aanmelding geschiedt door het invullen van een aanmeldformulier met gegevens die nodig zijn voor de registratie bij de KNVB.

  Alle nieuwe leden zijn inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, het aanvragen van een KNVB bondsnummer en inschrijving bij vv Nieuw Woensel. De aanmelding bij vv Nieuw Woensel wordt pas definitief als het inschrijfgeld is betaald. Pas als het inschrijfgeld is betaald is de aanmelding van kracht.

  Het lid kan het inschrijfgeld betalen door het bedrag over te maken op rekening NL 24 ABNA 0860261700  t.n.v. vv Nieuw Woensel. Vermeld hierbij duidelijk de naam van het lid.

  4. Tussentijdse aanmelding

  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 juli is de volledige jaar-contributie verschuldigd.

  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 januari is de contributie voor de helft verschuldigd.

  Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van automatische incasso.

  5. Stichting Leergeld

  Indien u voor de regeling van Stichting Leergeld in aanmerking komt, dient u het ingevulde inschrijfformulier bij deze Stichting te laten ondertekenen voor akkoord van betaling door Stichting leergeld.  Heeft u al een sport die door deze Stichting wordt betaald, proberen wij een regeling te treffen en maken dan graag een afspraak met U. Hoe meer een kind sport, hoe beter dit is voor de gezondheid.

  6. Ereleden en leden van verdienste

  Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

  7. Wanbetaling

  Als de betaling van contributie achter blijft, wordt door de penningmeester/ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en begeleidende kaderleden om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn.

  8. Aanmaning

  Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen De penningmeester geeft dit ook door aan betrokken begeleiding en/of  kaderleden. De extra administratiekosten zijnde € 5,00 kunnen bij het openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Indien het lid (of ouders) alsnog in gebreken blijft om het contributiebedrag te voldoen, dan zal door vv Nieuw Woensel de spelactiviteit bij de KNVB worden ingetrokken. Betreffend lid is vanaf dat moment niet meer gerechtigd om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen.