• Contributie

 • Contributiereglement vv Nieuw Woensel

  1. Hoogte contributie:

  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  Voor het seizoen 2019-2020 gelden de volgende bedragen:

 • Categorie Geboortejaar Bedrag
  Mini's 2013 .... 30 euro
  Pupillen 2008 t/m 2012 135 euro
  Junioren 2001 t/m 2007 135 euro
  Senioren 175 euro
  Niet spelend lid 30 euro
 • 2. Verenigingsjaar.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  3. Aanmelden en  Inschrijfgeld nieuwe leden.

  De aanmelding geschiedt door het invullen van een ledenformulier  met gegevens die nodig zijn voor de registratie bij de KNVB en daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

  Alle nieuwe leden zijn een inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, het aanvragen van een KNVB bondsnummer en inschrijving bij vv Nieuw Woensel. Het inschrijfgeld moet bij aanmelding contant worden voldaan. Pas als het inschrijfgeld is betaald is de aanmelding van kracht.

  4. Contante/pin betaling bij tussentijdse aanmelding

  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 juli is de volledige jaarcontrubitie verschuldigd.

  Als het lidmaatschap is ingegaan op of na 1 januari is de contributie voor de helft verschuldigd.

  Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van een tikkie. Dit tikkie wordt per SMS aan u verzonden en is een maand geldig. Van die leden waarvan wij geen geldig mobiel nummer in de administratie hebben, ontvangen een betalingslink via de mail.

  In die gevallen dat het tikkie niet binnen 1 maand is betaald, wordt de contributie met € 2,50 verhoogd bij het volgend tikkie.

   

  5. Stichting Leergeld

  Indien u voor de regeling van Stichting Leergeld in aanmerking komt, dient u het ingevulde inschrijfformulier bij deze Stichting te laten ondertekenen voor akkoord van betaling door Stichting leergeld.  Heeft u al een sport die door deze Stichting wordt betaald, proberen wij een regeling te treffen en maken dan graag een afspraak met U. Hoe meer een kind sport, hoe beter dit is voor de gezondheid.

  6. Ereleden en leden van verdienste

  Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

  7.  Zelf overmaken of contant betalen

  Alle leden en donateurs ontvangen in juni een brief waarop het bedrag van de contributie wordt aangegeven.

  Het lid kan de contributie per jaar vooraf betalen door het bedrag zelf over te maken op rekening NL 24 ABNA 0860261700  t.n.v. vv Nieuw Woensel. Indien het lid contant wil betalen kan dit op elke trainingsavond. Hiervoor ontvangt het lid een kwitantie van het betaalde bedrag en is getekend door een bestuurslid die dit bedrag in ontvangst heeft genomen. Het is ook mogelijk om het verschuldigde bedrag dmv een pinbetaling te voldoen. De betalingstermijn bedraagt vier weken.

  9. Wanbetaling

  Als de betaling van contributie achter blijft, wordt door de penningmeester/ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en begeleidende kaderleden om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn.

  10. Aanmaning

  Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen  De penningmeester geeft dit ook door aan betrokken begeleiding en/of  kaderleden. De extra administratiekosten zijnde € 5,00 kunnen bij het openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Indien het lid (of ouders) alsnog in gebreken blijft om het contributiebedrag te voldoen, dan zal door vv Nieuw Woensel de spelactiviteit bij de KNVB worden ingetrokken. Betreffend lid in vanaf dat moment niet meer gerechtigt om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen.